หลักสูตรการอบรม ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ รุ่นที่ 3    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 39 คน จากที่ต้องการ 40 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารบุญเลื่อน ห้อง 212

วัตถุประสงค์ :
ทบทวน Basic safety training 5 courses สำหรับทุกชั้น ปก.

รายละเอียด :
นายธีรุตม์ ฉิมพลี,นายอดุลย์ เลี้ยงประเสริฐ,นายธนกร เผือกอ่ำ,นายสิทธิพงศ์ ชิกวี,นายศรวัสย์ รัตนสากลชัย,นายปรเมศวร์ วุฒิเวชช์,นายเชาวลิต แสงทองสี,นายปิยะพันธ์ เชื้อเมืองพาน,นางสาวปิยะภรณ์ บัญชาจารุรัตน์,นายสัจจา พันธุวงษ์,นายปิยะพันธ์ เชื้อเมืองพาน,นางสาวปิยะภรณ์ บัญชาจารุรัตน์

วิทยากร :
นายสุขิน รัตนเสถียร,นายปรีชา เพชรเลิศ,ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน,นายจักรพงษ์ ศีลวินัยพร

จำนวนที่รับ :
40 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล กรมเจ้าท่า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน ๔ หลักสูตรที่กรมเจ้าท่ารับรอง อบรมทุกรอบ ๕ ปี||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 3 เริ่ม 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:00 - 20:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
24 เมษายน 2563