ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

 MERCHANT MARINE TRAINING CENTER